Фирмена политика за устойчиво развитие

June 30, 2014

„Горубсо – Кърджали”, АД се стреми да постигне устойчиво развитие, в пълно съответствие с целите на държавата и местните общности, чрез:

Ефективно оползотворяване на природните и енергийни ресурси;

Повторно използване, рециклиране и минимизиране на отпадъците;

Високи стандарти за безопастни условия на труд;

Високи стандарти за опазване на околната среда

Корпоративна социална отговорност и партньорство.

 

Нашата Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа е изградена въз основа на принципите:

Управление на качеството за постигане дългосрочна ефективност

Производство в хармония с околната среда

Гарантиране на безопасна експлоатация

Основаваме нашите управленски решения и практически действия на дългосрочната политика и цели, дори и за сметка на краткосрочни финансови печалби.

Прилагаме системен подход за дефиниране на проблемите чрез прецизен мониторинг, оценка на риска и задълбочен анализ на фактите и тенденциите във всички направления на дейност, съпътствано от незабавни и разумни действия с приоритет на превантивните мерки.

Политика за безопасност и здраве

workРазумните управленски практики в сферата на Здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ са в най-добър интерес за служителите, бизнеса, акционерите на дружеството, както и за общността, където се развива дейността.Осигуряването на най-висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд е стратегически приоритет и осъзната отговорност за целия ни екип.

Важна характеристика на ангажираността на ръководството е ангажиментът за непрекъснати подобрения и предприемане на необходими коригиращи действия.

В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и фирмената политика в тази област, проблемите по осигуряването на здравето и безопасността на работещите в дружеството непрекъснато стоят на вниманието на висшия мениджмънт и на специализирания отдел по безопасност и здраве при  работа.

Програмата за безопасна експлоатация обхваща целия работен процес и позволява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд да се открояват във всяка една дейност и по всяко време. Инструкциите и Правилата за безопасна експлоатация са приложения към съответните процедури и работните инструкции от Програмата. В този смисъл те подлежат на непрекъснат контрол, периодичен одит и текуща оценка на възможностите за подобрения.

Правилата за безопасност и здраве  при работа са стриктно разписани за всяко работно място и са включени в длъжностните характеристики на работещите. По този начин се осигуряват ясни процедури за всички, конкретни правила за всяко работно място и условия за ефективен контрол.

В „Горубсо – Кърджали” АД активно функционират един общофирмен комитет и два изградени към двете най-крупни производствени звена – рудник и фабрика. Техните членове се обучават първоначално и ежегодно в съответствие с Наредба № 4. Председател на Общофирмения комитет по условията на труд е директор „Производствено-технически дейности”.

Работническите представители извършват проверки самостоятелно или съвместно с отдел „БЗР”, като поставят актуални проблеми, следят за спазване на нормите за здравословни и безопасни условия на труд, участват при разследване на инциденти и злополуки, включени са в работните групи по оценка на риска.

Дружеството има сключен договор за обслужване от регистрираната  Служба по трудова медицина.

Осигурено е  обслужване на работещите в дружеството от външна служба по трудова медицина,  съгласно Наредба № 3 /2008 г. и собствено звено за спешна долекарска медицинска помощ.

Ежедневно се следи заболеваемостта с временна неработоспособност и при необходимост се оказва съдействие за по-добро и бързо излекуване на заболелите работници.

Приоритетна област е навременното разкриване и предотвратяване на обществено значимите заболявания чрез организация на профилактични медицински прегледи. Ежегодно се извършват медицински изследвания и  специализирани прегледи на всички работещи – от минимум  петима лекари-специалисти.

В „Горубсо – Кърджали” АД системно и последователно се изучават и внедряват добри практики по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.Сред приоритетните направления са  активното сътрудничество с работниците и с техните представители, оценката на риска, съвременната здравна профилактика, непрекъснатото обучение, ефективната комуникация и много други.

В компанията функционира 24-часов телефон за сигнали, мнения и предложения, като всички обаждания се представят на вниманието на висшето ръководство.

И занапред дружеството ще продължи да проучва и прилага нови практики за осигуряване на най-висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд. С проектите за развитие на дружеството, се създават всички необходими условия за осигуряване на здравето и безопасността на работещите в дружеството в съответствие с европейските директиви.  Ръководството на компанията  все така активно, системно и последователно ще работи за тази кауза, като ще разчита на конструктивно сътрудничество с всички работещи, синдикалните организации и ресорните държавни институции.

Политика за управление на околната среда и екологична отговорност

„Горубсо – Кърджали”-АД осъществява дейностите по  проучване, добив, преработка и депониране на отпадъците от технологичните процеси, като прилага най – добрите практики и водещи технологии за  устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда, нейното съхраняване и подобряване за бъдните поколения.

Основна цел на дружеството е достигане и поддържане на висок екологичен стандарт   при ефективно, пълноценно и комплексно оползотворяване на минералните суровини, разумно и ефикасно потребление на ресурсите – вода, енергия, суровини и материали.

„Горубсо – Кърджали” -АД се стреми да развива, реализира и поддържа основните принципи на системите за управление на околната среда, здравето и безопасността на хората, съобразени с международно признатите стандарти, доброволните практики на предприятията от минната промишленост, и в съответствие с българските закони и съответните европейски и международни ръководни принципи.

При изпълнението на всички наши дейности за опазване на околната среда, здравето и безопасността, ние се задължаваме:

 • да осигурим достатъчно ресурси за изпълнение на нашата политика за опазване на околната среда, здравето и безопасността и на кодексите за поведение;
 • да управляваме рисковете за околната среда, както и рисковете за живота и здравето на работниците, служителите и населението;
 • да поддържаме системата за мониторинг за проследяване на нашите дейности, успехи и инциденти;
 • да провеждаме или оказваме подкрепа за изследователски програми за повишаване на знанията и осведомеността за въздействието от миннодобивните дейности;
 • да се стремим да бъдем сред водещите в бранша в областта на опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.”

„Горубсо – Кърджали”, Ад е привело дейността си в съответствие с В Директивите на Европейския съюз , които имат отношение и към  миннодобивния бранш.

Директивата  „REACH” е разработена, за оценяване на токсикологичните влияния при използване на промишлените химикали и възможните им вторични продукти, в т.ч. и на цианидите.

Втората е Директива „Севезо ІІ”, разработена за проучване на целия диапазон от рискове, свързани с използването на конкретно химично вещество, в т.ч. и на цианиди, с акцент върху готовността за отреагиране в аварийна ситуация.

Третата директива се отнася за управлението на отпадъците от добивната индустрия (Mine Waste Directive) –   Директива 2006/21/EС, разработена във връзка с депонирането на отпадъци от миннодобивните предприятия.

От месец август 2012г. Дружеството е член на Международния кодекс за управление на цианиди /Кодекса/,  разработен от Управленски комитет под ръководството на програмата на ООН за околна среда /UNEP/.

http://www.cyanidecode.org/signatory-companies/directory-of-signatory-companies

Кодексът е доброволна програма за безопасното управление на цианиди, но Операторите присъединили се към Кодекса са задължени да спазват строги управленски практики посочени в сайта на Кодекса.

www.cyanidecode.org

Утвърдените оперативни документи в „Горубсо Кърджали”-АД по околна среда, здраве и безопасност на труда, свързани с управление на цианидите са:

 • Стратегията за предотвратяване и ограничаване на последствията от големи аварии, бедствия и катастрофи за живота на хората и опазването на околната среда;
 • Авариен план за действие на промишлена площадка – Кърджали;
 • План за защита при бедствия и спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи на хвостохранилище;
 • План за действие при наводнение;
 • План за действие при пожар;
 • План за действие при промишлена авария;
 • План за действие при радиационна авария в АЕЦ – Козлодуй или трансгранични радиационни замърсявания;
 • План за действие при земетресение
 • План за мониторинг на факторите на околната среда
 • Инструкции за работа, съхранение и товаро-разтоварни дейности.

Дружеството има утвърдена повече от 50 годишна практика за работа и съхранение на натриев цианид.В своя дългогодишен опит с натриев цианид Дружеството е нямало нито един инцидент при работа съхранение и транспортиране на опасното вещество.

Управление на отпадъците

Дейността на дружеството по управление на отпадъците се провежда при спазване на нормативните изисквания на българското законодателство и европейските директиви.

Хвостохранилище „Кърджали 2” е приведено в съответствие с Плана за управление на минните отпадъци, който е разработен съгласно  изискванията на  Закона за подземните богатства и Европейска директива 2006/21/ЕО за управление на отпадъците от минно – добивната индустрия. Съоръжението е обект на вътрешен одит и външни проверки от контролните органи.

Партньорство

„Горубсо – Кърджали”, АД работи в партньорство с:

 Работници и служители;

Доставчици;

Бизнес партньори;

Клиенти;

Национални, регионални и местни власти;

Регулаторни органи;

Неправителствени организации.

Взаимодействието с всички заинтересовани  страни е под различни форми. Комуникацията на корпоративно ниво с регулаторните органи,  представителите на местните власти и неправителствените  организации включва месечни и годишни доклади, съобщения в средствата за осведомяване, срещи и разговори.