Управление

adm“ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД е с едностепенна система на управление, ръководено от тричленен Съвет на директорите.

Съветът на директорите се председателства от инж. Цанка Бончева, а негови членове са инж. Живка Ковачева и  инж. Димитър Лазаров.

Дружеството се представлява и ръководи от изпълнителния директор инж. Живка Ковачева. В Изпълнителното ръководство участват ръководителите на основните структурни направления в компанията.

В дружеството  работят около 200 души. Освен средствата за работна заплата, дружеството инвестира в подобряване условията на труд, квалификация и образование, предпазна – безплатна храна на всички работници и служители.