Фирмени политики

Фирмена политика за устойчиво развитие

June 30, 2014 - 7:35 am

„Горубсо – Кърджали”, АД се стреми да постигне устойчиво развитие, в пълно съответствие с целите на държавата и местните общности, чрез:

Ефективно оползотворяване на природните и енергийни ресурси;

Повторно използване, рециклиране и минимизиране на отпадъците;

Високи стандарти за безопастни условия на труд;

Високи стандарти за опазване на околната среда

Корпоративна социална отговорност и партньорство.

 

Нашата Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа е изградена въз основа на принципите:

Управление на качеството за постигане дългосрочна ефективност

Производство в хармония с околната среда

Гарантиране на безопасна експлоатация

Основаваме нашите управленски решения и практически действия на дългосрочната политика и цели, дори и за сметка на краткосрочни финансови печалби.

Прилагаме системен подход за дефиниране на проблемите чрез прецизен мониторинг, оценка на риска и задълбочен анализ на фактите и тенденциите във всички направления на дейност, съпътствано от незабавни и разумни действия с приоритет на превантивните мерки.