Фирмени политики

Политика за управление на околната среда и екологична отговорност

June 30, 2014 - 7:34 am

„Горубсо – Кърджали”-АД осъществява дейностите по  проучване, добив, преработка и депониране на отпадъците от технологичните процеси, като прилага най – добрите практики и водещи технологии за  устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда, нейното съхраняване и подобряване за бъдните поколения.

Основна цел на дружеството е достигане и поддържане на висок екологичен стандарт   при ефективно, пълноценно и комплексно оползотворяване на минералните суровини, разумно и ефикасно потребление на ресурсите – вода, енергия, суровини и материали.

„Горубсо – Кърджали” -АД се стреми да развива, реализира и поддържа основните принципи на системите за управление на околната среда, здравето и безопасността на хората, съобразени с международно признатите стандарти, доброволните практики на предприятията от минната промишленост, и в съответствие с българските закони и съответните европейски и международни ръководни принципи.

При изпълнението на всички наши дейности за опазване на околната среда, здравето и безопасността, ние се задължаваме:

 • да осигурим достатъчно ресурси за изпълнение на нашата политика за опазване на околната среда, здравето и безопасността и на кодексите за поведение;
 • да управляваме рисковете за околната среда, както и рисковете за живота и здравето на работниците, служителите и населението;
 • да поддържаме системата за мониторинг за проследяване на нашите дейности, успехи и инциденти;
 • да провеждаме или оказваме подкрепа за изследователски програми за повишаване на знанията и осведомеността за въздействието от миннодобивните дейности;
 • да се стремим да бъдем сред водещите в бранша в областта на опазването на околната среда, здравето и безопасността на хората.”

„Горубсо – Кърджали”, Ад е привело дейността си в съответствие с В Директивите на Европейския съюз , които имат отношение и към  миннодобивния бранш.

Директивата  „REACH” е разработена, за оценяване на токсикологичните влияния при използване на промишлените химикали и възможните им вторични продукти, в т.ч. и на цианидите.

Втората е Директива „Севезо ІІ”, разработена за проучване на целия диапазон от рискове, свързани с използването на конкретно химично вещество, в т.ч. и на цианиди, с акцент върху готовността за отреагиране в аварийна ситуация.

Третата директива се отнася за управлението на отпадъците от добивната индустрия (Mine Waste Directive) –   Директива 2006/21/EС, разработена във връзка с депонирането на отпадъци от миннодобивните предприятия.

От месец август 2012г. Дружеството е член на Международния кодекс за управление на цианиди /Кодекса/,  разработен от Управленски комитет под ръководството на програмата на ООН за околна среда /UNEP/.

http://www.cyanidecode.org/signatory-companies/directory-of-signatory-companies

Кодексът е доброволна програма за безопасното управление на цианиди, но Операторите присъединили се към Кодекса са задължени да спазват строги управленски практики посочени в сайта на Кодекса.

www.cyanidecode.org

Утвърдените оперативни документи в „Горубсо Кърджали”-АД по околна среда, здраве и безопасност на труда, свързани с управление на цианидите са:

 • Стратегията за предотвратяване и ограничаване на последствията от големи аварии, бедствия и катастрофи за живота на хората и опазването на околната среда;
 • Авариен план за действие на промишлена площадка – Кърджали;
 • План за защита при бедствия и спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи на хвостохранилище;
 • План за действие при наводнение;
 • План за действие при пожар;
 • План за действие при промишлена авария;
 • План за действие при радиационна авария в АЕЦ – Козлодуй или трансгранични радиационни замърсявания;
 • План за действие при земетресение
 • План за мониторинг на факторите на околната среда
 • Инструкции за работа, съхранение и товаро-разтоварни дейности.

Дружеството има утвърдена повече от 50 годишна практика за работа и съхранение на натриев цианид.В своя дългогодишен опит с натриев цианид Дружеството е нямало нито един инцидент при работа съхранение и транспортиране на опасното вещество.