Профил

pro„ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ”, АД e  българска минна компания за добив и преработка на полиметални руди. Дружеството е един от факторите за устойчивото развитие и  една от най-големите структуроопределящи фирми в Източните Родопи.

До месец март 2006г. Дружеството добива и преработва оловно – цинкова руда от находищата «Еньовче», «Пчелояд» и «Чала», като  поради изчерпване на запасите от оловно – цинкови руди преработката на им е преустановена.

Към настоящия момент основната дейност на дружеството е добив и преработка на полиметални златосъдържащи руди от находище „Чала”, община Минерални бани, Област Хасково.

Рудите се преработват и обогатяват в собствена обогатителна фабрика, разположена в гр. Кърджали, като основни продукти от производството са: златоносен концентрат, а от 2012г.  и сплав „Доре”, които се продават на “КЦМ” – АД, гр.Пловдив.

През тежките години на преход към пазарна икономика, дружеството не само успява да съхрани дейността си, но и да я доразвие, ползвайки световния опит в съществуващите най-добри технологии за преработка на полиметални златосъдържащи руди.

Дружеството извършва дейността си съгласно Решения на Министерски съвет № 643 от 01.10.1999г. и № 550 от 15.06.2005г. за предоставяне на концесия върху подземни богатства – оловно – цинкови и златосъдържащи руди и сключени Договори съгласно цитираните Решения.

Дружеството притежава всички изискуеми съгласно законовите и подзаконови нормативни актове разрешения – Решение по ОВОС №ХА-01-01/2013г., Комплексно разрешително № 409-НО-ИО/2011г. и Разрешение по чл.104 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС / за работа с опасни вещества №156/2010г.

Стратегическите цели на “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД са ефективно оползотворяване на природните ресурси, гарантиране на устойчиво развитие в съчетание с безопасно и екологично минно производство.

“ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД развива, реализира и поддържа основните принципи на системите за управление на околната среда, здравето и безопасността на хората, съобразени с международно признатите стандарти, доброволните практики на предприятията от минната промишленост,  в съответствие с българските закони и съответните европейски и международни ръководни принципи, чрез мониторинг и наблюдение и предприемане на подходящи и своевременни превантивни и коригиращи мерки.

Дружеството е индивидуален член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИР/  и на Българска асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/.