Обява за среща за обществени обсъждания

October 7, 2021

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
“Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище „Китница“ ”, община Ардино
Обществените обсъждания ще се проведат на
• На 17.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Боровица – читалище „Климент Охридски 1950” с. Боровица, II ет. – голямата зала;
• На 17.112021 г. от 14:00 часа в с. Китница – кметство на с. Китница;
• На 18.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Долно Прахово – читалище „Н. Й. Вапцаров 1957” с. Долно Прахово;
• На 18.11.2021 г. от 14:00 часа в с. Чернигово – магазин „Родопска крепост” на площада на с. Чернигово;
• На 19.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Дедино – Частен дом № 26 с. Дедино;
• На 19.11.2021 г. от 14:00 часа в гр. Ардино – читалище „Родопска искра – 1921г.” гр. Ардино;
• На 20.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Търна – Частен дом на Фахрие Ахмед;
при стриктно спазване на Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, издадена на основание и във връзка с Решение № 629 на министерски съвет от 26 август 2021 г.
Желаещите участие в общественото обсъждане следва да изпратят заявка за участие най – късно до 16.30 часа на 15.11.2021 г.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в административните сградите на: община Ардино, кметства с. Долно Прахово, с. Боровица, с. Дедино, с. Чернигово, с. Търна и с. Китница, РИОСВ Смолян и „Горубсо-Кърджали” АД, гр. Кърджали.
Докладът за оценка на съвместимостта на ИП – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://smolyan.riosv.com/upload/_documents/DOS%20Jul%202021+.pdf
Писмени становища могат да се предоставят на адрес: гр. Кърджали 6600, ул. „Републиканска“ №83 (място, посочено от възложителя), на срещите за обществено обсъждане или на електронен адрес v.ilieva@gorubso.bg .

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
инж. Венета Илиева
Длъжност: Ръководител отдел опазване на околната среда
Телефон, факс, електронна поща: +359/361/67 200; 67 209; v.ilieva@gorubso.bg

Доклад по ОВОС:
Изтегли ТУК

Обява за среща за обществено обсъждане

May 12, 2021

„ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД, Град Кърджали 6600, ул. „Републиканска” №83

(име на възложителя, седалище)
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

“Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище„Надежда“в землищата на с. Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали, обл. Кърджали”
Срещите ще се проведат на
15.06.2021 г.(дата), от 14.00 часа,
Село Македонци, площад на махала „Бряг”, при спазване на всички противоепидемични мерки към момента (място, адрес)
и на
16.06.2021 г.(дата), от 14.00 часа,
Село Воловарци, площад на махала Дънгово, при спазване на всички противоепидемични мерки към момента (място, адрес)

Писмени становища могат да се предоставят на адрес: гр. Кърджали 6600, ул. „Републиканска“ №83 (място, посочено от възложителя) или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Инж. Венета Илиева
Длъжност: Ръководител отдел опазване на околната среда
Телефон, факс, електронна поща: +359/361/67 200; 67 201; v.ilieva@gorubso.bg

Обява

November 20, 2019

Prilojenie_1_Obyava

Обява

October 17, 2019

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

”ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ”-АД
/име на инвеститора/

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има инвестицонно предложение за

Увеличаване на производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди

Инвестиционното предложение е свързано с увеличение производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80000т/г на 100000т/г предвид стъпаловидно въвеждане в експлоатация на п-к „Седефче“ “, като за него има издадено Решение по ОВОС № ХА-1-1/23.05.2014г. от директора на РИОСВ-Хасково.

/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

Писмени становища и мнения се приемат в:
o РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:tatanasova@riosv-hs.org; тел.: 038 / 60 16 14
o „Горубсо Кърджали”-АД, гр. Кърджали 6600, ул. Републиканска №83,
Е-mail: i..petkova@gorubso.bg

Обява

June 25, 2019

”Горубсо Кърджали”-АД

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има изменение на инвестиционното предложение за

Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград”
– находище „Момчил”

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на открит рудник, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика. Минималния годишен добив се предвижда да е 100 хил. т/год.
/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:tatanasova@riosv-hs.org; тел.: 038 / 60 16 14
„Горубсо Кърджали”-АД, гр. Кърджали 6600, ул. Републиканска №83,
Е-mail: i. petkova @gorubso.bg

“Горубсо-Кърджали” АД повишава способностите на работници по европейски проект

March 9, 2018

HEADНа 08.03.2018 г. „Горубсо-Кърджали“ АД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.021-0372-С01 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” за изпълнението на проект „Обучения за заети лица в „Горубсо-Кърджали”АД“, компонент 1, по схема BG05М9ОР001-1.021 “Обучения за заети лица”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 08.03.2018 г. и е с продължителност 13 месеца – 07.04.2019 г.
Основната цел на проекта е да се повиши способността на заетите лица в “ГОРУБСО-КЪРДАЛИ” АД да посрещат настъпващите промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.
Общата цел ще бъде постигната чрез реализирането на следните специфични цели:
-Осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на 101 служители в „Горубсо-Кърджали” АД, по специалностите:
– Икономическо информационно осигуряване;
-Шлосерство;
-Електрически инсталации;
-Подземен и открит добив на полезни изкопаеми;
-Обогатяване на полезни изкопаеми;
-Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения;
-Физическа охрана на обекти;
Предвидено е и обучение по Ключова компетентност 2–„Общуване на чужд език” – Английски език за 30 лица,заети в “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД;
В резултат ще бъде повишена квалификацията на заетите лица в “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД, възможностите им за кариерно развитие, както и качеството и устойчивостта на работните места.
Общата стойност на проекта е 134 400, лева, от които 57 120.00 лева са Европейско финансиране, 10 080.00 са Национално финансиране, и 67 200.00 съфинансиране. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

EUf_BG

opr

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

January 8, 2016

на инвестиционно предложение: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище Китница“

Подробна информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС:

Inform

Pril2_1

Pril2_2

Pril2_3

Pril2_4

Изпращане на становища от заинтерисуваните страни до 22 януари 2016 година на адрес: 

гр. Кърджали, ул. “Републиканска” 83

или на e-mail:office@gorubso.bg

 

“ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” приключи успешно европроект за подобряване условията на труд

September 26, 2014

preskonferenciaС два кислородни апарата е оборудвана спасителната група в рудник  „Чала”, а за миньорите, работещи в него бяха закупени 180 лични самоспасителя, които се използват при аварийни ситуации. Това бяха само част от мерките, които реализира едно от най-големите предприятия в Източните Родопи по европейски проект № BG051PO001-2.3.03-0227  „Безопасен труд в „Горубсо-Кърджали“ АД“. Той продължи 12 месеца и е на стойност 162 158,75 лв., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“.

Една от целите на проекта беше да се оптимизира организацията на дейностите в предприятието, което стана след обстоен анализ на състоянието и проектиране на организацията на труда.  За да се създадат предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания бяха закупени по-усъвършенствани лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците. Освен с кислородните апарати за спасителната група и личните самоспасители, рудникът вече разполага и с газов анализатор, който реагира при появата на опасни минни газове.

Според специалистите с реализирането на проекта в „ГОРУБСО-Кърджали” АД се осигурява безопасна работна среда и така се намалят рисковете от инциденти, травми и професионални заболявания по време на работа, а това оказва пряк положителен ефект върху производителността на заетите в предприятието.

„ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ“ със зелен Оскар

July 2, 2014

gorubso_prizКърджалийската фирма „Горубсо Кърджали” АД бе отличена като компания с отговорно отношение към околната среда в класацията на бизнессписанието „b2b Magazine”. Металургичното предприятие заема трето място в категорията „Индустрия и производствен сектор”. Награждаването бе кулминация на провелия се за четвърта поредна година национален конкурс „Най-зелените компании в България”.

Експертно жури отсъди фирмите, които имат най-голям принос за внедряването на зелените бизнес практики и развиването им на българска почва. Беше посочено, че това са компании, които търсят възможности да направят нещо повече за опазването на планетата.

Победителите в различните категории получиха своите „Зелени Оскари”, сертификати и обществено признание. Сред останалите призьори са Българо-Американска кредитна банка, „Кауфланд”, „Идеал Стандарт- Видима”АД, НАП и др.

Министър на околната среда и водите Станислав Анастасов приветства инициативата на „b2b Magazinе”. Той заяви, че екобизнесът ще става все по-важен занапред. „Зеленият бизнес не е само отговорност, но и възможност, дава достъп на компаниите до нови и бързоразвиващи се пазари, а екологичните характеристики ще имат все по-голяма тежест при избора на продуктите“, коментира Анастасов.

“Арда нюз”

„Горубсо-Кърджали” разкрива 50 работни места в рудник „Седефче”

June 30, 2014

momchilgradКърджали. Кметът на Момчилград Акиф Акиф проведе работна среща с ръководството на „Горубсо-Кърджали” АД във връзка с предстоящо инвестиционно предложение за добив на полиметални руди от находище „Седефче”. Дружеството възнамерява да добива 100 000 тона руда годишно, която да обработва в обогатителната си фабрика в Кърджали. По този повод на 15 април ще се проведе обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

„За нас е важно да защитим здравето на местното население при реализиране на инвестицията. При разкриването на работни места с предимство ще настояваме да бъдат жители на община Момчилград”, подчерта градоначалникът Акиф Акиф.

Изпълнителният директор на „Горубсо-Кърджали” АД Живка Ковачева увери, че от предприятието ще разчитат предимно на местна работна ръка и посочи, че ще бъдат разкрити 50 работни места за миньори и специалисти.

От община Момчилград поискаха разноските по ремонта и асфалтирането на общинския път Момчилград – Седефче, по който ежедневно ще се движат тежкотоварни камиони, да бъдат поети от страна на „Горубсо”. От дружеството увериха, че е в техен интерес да осигурят добра пътна инфраструктура за камионите си.

Копирано от standartnews.com