Обогатителна фабрика

June 30, 2014

Кърджалийската обогатителна фабрика /КОФ/ е най-старата работеща Обогатителна фабрика в България. Тя е въведена в експлоатация през 1941 година, като през годините на експлоатация многократно е разширявана и модернизирана.

2006 г. обогатителната фабрика преработва оловно – цинкова руда от находище „Еньовче”, „Пчелояд” и „Чала”.

През месец март 2006 г. поради изчерпване на запасите на оловно – цинкова руда е преустановена преработката й.

От месец март 2006 г. започва преработката на  златосъдържаща руда от находище „Чала”, чрез гравитационни методи на обогатяване.

През 2012г. е внедрена и въведена в експлоатация  технология за извличане на благородни метали от отпадъка от гравитация.

Въведената в експлоатация технология – CIL-процес (carboninleach), осигурява висока степен на извличане на златото и отговяря на изискванията наа най-добрите налични техники и технологии. Подборът на съоръженията е осъществен на база предлаганото от водещи фирми в бранша съвременно оборудване, което осигурява пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/21/EC на Европейския парламент по метод в съответствие със съществуващите екологични стандарти на ниво Европейска общност  и всички нормативни документи на българското законодателство.

Рудник “Чала”

Рудник “Чала” се намира между селата Спахиево и Брястово, на територията на Хасковска област в рида „Мечковец”. Той е един от северните ридове на Източните Родопи, известен е също с името Аида, или Мечата планина.

Дейността на рудник „Чала” е съгласно Решения на МС № 643/1999 година и № 550/15.06.2005 година за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми от находище „Чала” и концесионен договор и анекси към него.

Добива се осъществява по подземен начин, като находището е разкрито на няколко нива.

На рудника работят повече от 200 човека, предимно от местното население.

Хвостохранилище „Кърджали-2”

Хвостохранилище „Кърджали–2” е въведено в експлоатация през 1977 г. Проекта му е разработен от НИПРОРУДА-София, а строителството е извършено от „Хидрострой”- Кърджали.

Хвостохранилището е разположено на терен, собственост на Дружеството в близост до южния бряг на язовир “Студен кладенец”, в местността „Коджа-дере” – източно от квартал Гледка и западно от с. Вишеград.

През 2007г. за намаляване на запрашаването от хвостохранилището е разработен и изпълнен проект за оросяване, техническа и биологична рекултивация на въздушния откос на стената на хвостохранилище “Кърджали-2”.   Водите от хвостохранилището се ползват за оросяване, а излишъкът се зауства в опашката на язовир ”Ст. кладенец”. Заустваните води отговарят на емисионните норми на  Разрешително за ползване на воден обектза заустване на отпадъчни води.

Дейността на хвостохранилище „Кърджали-2” е в пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/21/EC на Европейския парламент”. Хвостохранилището действа като ефективно съоръжение за пречистване на водите от Обогатителната фабрика.

Орган за контрол „ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С

May 30, 2014

„ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация със Сертификат №63 ОКС/2012 извършва контрол на електросъоръжения и предпазни средства, съгласно Стандарт БДС ENISO/IEC 17020:2005.

ОК „ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С поддържа набор от апарати и инструменти необходими за извършване на контрол. Разполага със собствен транспорт.

Контролираните параметри от ОК „ЕЛЛРЗ-КОНТРОЛ” вид С включват елементи на електро безопасност и качество на изолацията на машини, апарати, съоръжения и лични предпазни средства.

Други звена от структурата на дружеството са химическа лаборатория – извършва химически анализи за контрол на технологичния процес, строително ремонтна група – извършва ремонтни дейности и поддръжка на сградите на дружеството.

Данни за Орган за контрол:
телефон 0361 / 67221,
email:  gorubso_ok@abv.bg 

Akreditaton2012

Ремонтно-механичен цех

Ремонтно-механичен цех е създаден през 1966г. за  ремонт и поддръжка на машините и съоръженията на фирмата.

Електроремонтен цех /ЕРЦ/

May 1, 2014

Електроремонтният цех съществува от 1946 г. и извършва ремонтни дейности, както за собствени нужди, така и за външни фирми. Електроремонтният цех разполага с добре обучен персонал.

Ремонтните дейности включват:

*Ремонт на ел. двигатели от 0,200 кW до 1000 кW;

*Ремонт на силови трансформатори от 20 кW до 3200 кW;

*Правотокови ел. двигатели и генератори с мощност до 500 кW;

*Електрожени от 160 А до 500 А;

*Синхронни ел. двигатели.

Услугите на цеха могат да се ползват и от външни фирми.

За контакти: 0361 / 67222