Фирмени политики

Управление на отпадъците

June 30, 2014 - 7:31 am

Дейността на дружеството по управление на отпадъците се провежда при спазване на нормативните изисквания на българското законодателство и европейските директиви.

Хвостохранилище „Кърджали 2” е приведено в съответствие с Плана за управление на минните отпадъци, който е разработен съгласно  изискванията на  Закона за подземните богатства и Европейска директива 2006/21/ЕО за управление на отпадъците от минно – добивната индустрия. Съоръжението е обект на вътрешен одит и външни проверки от контролните органи.