Фирмени политики

Политика за безопасност и здраве

June 30, 2014 - 7:34 am

workРазумните управленски практики в сферата на Здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ са в най-добър интерес за служителите, бизнеса, акционерите на дружеството, както и за общността, където се развива дейността.Осигуряването на най-висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд е стратегически приоритет и осъзната отговорност за целия ни екип.

Важна характеристика на ангажираността на ръководството е ангажиментът за непрекъснати подобрения и предприемане на необходими коригиращи действия.

В съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и фирмената политика в тази област, проблемите по осигуряването на здравето и безопасността на работещите в дружеството непрекъснато стоят на вниманието на висшия мениджмънт и на специализирания отдел по безопасност и здраве при  работа.

Програмата за безопасна експлоатация обхваща целия работен процес и позволява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд да се открояват във всяка една дейност и по всяко време. Инструкциите и Правилата за безопасна експлоатация са приложения към съответните процедури и работните инструкции от Програмата. В този смисъл те подлежат на непрекъснат контрол, периодичен одит и текуща оценка на възможностите за подобрения.

Правилата за безопасност и здраве  при работа са стриктно разписани за всяко работно място и са включени в длъжностните характеристики на работещите. По този начин се осигуряват ясни процедури за всички, конкретни правила за всяко работно място и условия за ефективен контрол.

В „Горубсо – Кърджали” АД активно функционират един общофирмен комитет и два изградени към двете най-крупни производствени звена – рудник и фабрика. Техните членове се обучават първоначално и ежегодно в съответствие с Наредба № 4. Председател на Общофирмения комитет по условията на труд е директор „Производствено-технически дейности”.

Работническите представители извършват проверки самостоятелно или съвместно с отдел „БЗР”, като поставят актуални проблеми, следят за спазване на нормите за здравословни и безопасни условия на труд, участват при разследване на инциденти и злополуки, включени са в работните групи по оценка на риска.

Дружеството има сключен договор за обслужване от регистрираната  Служба по трудова медицина.

Осигурено е  обслужване на работещите в дружеството от външна служба по трудова медицина,  съгласно Наредба № 3 /2008 г. и собствено звено за спешна долекарска медицинска помощ.

Ежедневно се следи заболеваемостта с временна неработоспособност и при необходимост се оказва съдействие за по-добро и бързо излекуване на заболелите работници.

Приоритетна област е навременното разкриване и предотвратяване на обществено значимите заболявания чрез организация на профилактични медицински прегледи. Ежегодно се извършват медицински изследвания и  специализирани прегледи на всички работещи – от минимум  петима лекари-специалисти.

В „Горубсо – Кърджали” АД системно и последователно се изучават и внедряват добри практики по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.Сред приоритетните направления са  активното сътрудничество с работниците и с техните представители, оценката на риска, съвременната здравна профилактика, непрекъснатото обучение, ефективната комуникация и много други.

В компанията функционира 24-часов телефон за сигнали, мнения и предложения, като всички обаждания се представят на вниманието на висшето ръководство.

И занапред дружеството ще продължи да проучва и прилага нови практики за осигуряване на най-висок стандарт на здравословни и безопасни условия на труд. С проектите за развитие на дружеството, се създават всички необходими условия за осигуряване на здравето и безопасността на работещите в дружеството в съответствие с европейските директиви.  Ръководството на компанията  все така активно, системно и последователно ще работи за тази кауза, като ще разчита на конструктивно сътрудничество с всички работещи, синдикалните организации и ресорните държавни институции.