Новини

Обява за среща за обществени обсъждания

October 7, 2021 - 8:09 am

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
“Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище „Китница“ ”, община Ардино
Обществените обсъждания ще се проведат на
• На 17.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Боровица – читалище „Климент Охридски 1950” с. Боровица, II ет. – голямата зала;
• На 17.112021 г. от 14:00 часа в с. Китница – кметство на с. Китница;
• На 18.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Долно Прахово – читалище „Н. Й. Вапцаров 1957” с. Долно Прахово;
• На 18.11.2021 г. от 14:00 часа в с. Чернигово – магазин „Родопска крепост” на площада на с. Чернигово;
• На 19.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Дедино – Частен дом № 26 с. Дедино;
• На 19.11.2021 г. от 14:00 часа в гр. Ардино – читалище „Родопска искра – 1921г.” гр. Ардино;
• На 20.11.2021 г. от 10:00 часа в с. Търна – Частен дом на Фахрие Ахмед;
при стриктно спазване на Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, издадена на основание и във връзка с Решение № 629 на министерски съвет от 26 август 2021 г.
Желаещите участие в общественото обсъждане следва да изпратят заявка за участие най – късно до 16.30 часа на 15.11.2021 г.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в административните сградите на: община Ардино, кметства с. Долно Прахово, с. Боровица, с. Дедино, с. Чернигово, с. Търна и с. Китница, РИОСВ Смолян и „Горубсо-Кърджали” АД, гр. Кърджали.
Докладът за оценка на съвместимостта на ИП – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://smolyan.riosv.com/upload/_documents/DOS%20Jul%202021+.pdf
Писмени становища могат да се предоставят на адрес: гр. Кърджали 6600, ул. „Републиканска“ №83 (място, посочено от възложителя), на срещите за обществено обсъждане или на електронен адрес v.ilieva@gorubso.bg .

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
инж. Венета Илиева
Длъжност: Ръководител отдел опазване на околната среда
Телефон, факс, електронна поща: +359/361/67 200; 67 209; v.ilieva@gorubso.bg

Доклад по ОВОС:
Изтегли ТУК