Новини

Обява

October 17, 2019 - 7:43 am

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/

”ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ”-АД
/име на инвеститора/

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има инвестицонно предложение за

Увеличаване на производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди

Инвестиционното предложение е свързано с увеличение производителността на съществуваща инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди от 80000т/г на 100000т/г предвид стъпаловидно въвеждане в експлоатация на п-к „Седефче“ “, като за него има издадено Решение по ОВОС № ХА-1-1/23.05.2014г. от директора на РИОСВ-Хасково.

/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

Писмени становища и мнения се приемат в:
o РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:tatanasova@riosv-hs.org; тел.: 038 / 60 16 14
o „Горубсо Кърджали”-АД, гр. Кърджали 6600, ул. Републиканска №83,
Е-mail: i..petkova@gorubso.bg