Новини

Обява за среща за обществено обсъждане

May 12, 2021 - 8:29 am

„ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД, Град Кърджали 6600, ул. „Републиканска” №83

(име на възложителя, седалище)
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

“Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище„Надежда“в землищата на с. Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали, обл. Кърджали”
Срещите ще се проведат на
15.06.2021 г.(дата), от 14.00 часа,
Село Македонци, площад на махала „Бряг”, при спазване на всички противоепидемични мерки към момента (място, адрес)
и на
16.06.2021 г.(дата), от 14.00 часа,
Село Воловарци, площад на махала Дънгово, при спазване на всички противоепидемични мерки към момента (място, адрес)

Писмени становища могат да се предоставят на адрес: гр. Кърджали 6600, ул. „Републиканска“ №83 (място, посочено от възложителя) или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Инж. Венета Илиева
Длъжност: Ръководител отдел опазване на околната среда
Телефон, факс, електронна поща: +359/361/67 200; 67 201; v.ilieva@gorubso.bg