Новини

Обява

June 25, 2019 - 12:58 pm

”Горубсо Кърджали”-АД

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и общественост, че има изменение на инвестиционното предложение за

Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград”
– находище „Момчил”

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на открит рудник, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика. Минималния годишен добив се предвижда да е 100 хил. т/год.
/наименование и кратко описание на инвестиционното предложение/

Писмени становища и мнения се приемат в:
РИОСВ – Хасково, ул.”Добруджа” №14; e-mail:tatanasova@riosv-hs.org; тел.: 038 / 60 16 14
„Горубсо Кърджали”-АД, гр. Кърджали 6600, ул. Републиканска №83,
Е-mail: i. petkova @gorubso.bg