Новини

“Горубсо-Кърджали” АД повишава способностите на работници по европейски проект

March 9, 2018 - 7:46 am

HEADНа 08.03.2018 г. „Горубсо-Кърджали“ АД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.021-0372-С01 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” за изпълнението на проект „Обучения за заети лица в „Горубсо-Кърджали”АД“, компонент 1, по схема BG05М9ОР001-1.021 “Обучения за заети лица”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 08.03.2018 г. и е с продължителност 13 месеца – 07.04.2019 г.
Основната цел на проекта е да се повиши способността на заетите лица в “ГОРУБСО-КЪРДАЛИ” АД да посрещат настъпващите промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.
Общата цел ще бъде постигната чрез реализирането на следните специфични цели:
-Осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на 101 служители в „Горубсо-Кърджали” АД, по специалностите:
– Икономическо информационно осигуряване;
-Шлосерство;
-Електрически инсталации;
-Подземен и открит добив на полезни изкопаеми;
-Обогатяване на полезни изкопаеми;
-Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения;
-Физическа охрана на обекти;
Предвидено е и обучение по Ключова компетентност 2–„Общуване на чужд език” – Английски език за 30 лица,заети в “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД;
В резултат ще бъде повишена квалификацията на заетите лица в “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД, възможностите им за кариерно развитие, както и качеството и устойчивостта на работните места.
Общата стойност на проекта е 134 400, лева, от които 57 120.00 лева са Европейско финансиране, 10 080.00 са Национално финансиране, и 67 200.00 съфинансиране. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

EUf_BG

opr