Новини

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

January 8, 2016 - 10:26 am

на инвестиционно предложение: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище Китница“

Подробна информация по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС:

Inform

Pril2_1

Pril2_2

Pril2_3

Pril2_4

Изпращане на становища от заинтерисуваните страни до 22 януари 2016 година на адрес: 

гр. Кърджали, ул. “Републиканска” 83

или на e-mail:office@gorubso.bg