Дейности

Хвостохранилище „Кърджали-2”

June 30, 2014 - 7:22 am

Хвостохранилище „Кърджали–2” е въведено в експлоатация през 1977 г. Проекта му е разработен от НИПРОРУДА-София, а строителството е извършено от „Хидрострой”- Кърджали.

Хвостохранилището е разположено на терен, собственост на Дружеството в близост до южния бряг на язовир “Студен кладенец”, в местността „Коджа-дере” – източно от квартал Гледка и западно от с. Вишеград.

През 2007г. за намаляване на запрашаването от хвостохранилището е разработен и изпълнен проект за оросяване, техническа и биологична рекултивация на въздушния откос на стената на хвостохранилище “Кърджали-2”.   Водите от хвостохранилището се ползват за оросяване, а излишъкът се зауства в опашката на язовир ”Ст. кладенец”. Заустваните води отговарят на емисионните норми на  Разрешително за ползване на воден обектза заустване на отпадъчни води.

Дейността на хвостохранилище „Кърджали-2” е в пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/21/EC на Европейския парламент”. Хвостохранилището действа като ефективно съоръжение за пречистване на водите от Обогатителната фабрика.