Дейности

Рудник “Чала”

June 30, 2014 - 7:25 am

Рудник “Чала” се намира между селата Спахиево и Брястово, на територията на Хасковска област в рида „Мечковец”. Той е един от северните ридове на Източните Родопи, известен е също с името Аида, или Мечата планина.

Дейността на рудник „Чала” е съгласно Решения на МС № 643/1999 година и № 550/15.06.2005 година за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми от находище „Чала” и концесионен договор и анекси към него.

Добива се осъществява по подземен начин, като находището е разкрито на няколко нива.

На рудника работят повече от 200 човека, предимно от местното население.