Инвестиционни проекти

Площ „Момчилград” е предоставена съгласно Разрешение №13/25.11.2002г. и Договор с Министерство на икономиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площ “Момчилград” – общини Момчилград, Кирково и Крумовград.

Проведените обеми от геолого-проучвателни работи позволиха внасянето и защитаването на геоложки доклади с преизчисляване на запасите и ресурсите от златно-сребърни руди, в резултат на което бяха регистрирани:

Търговско откритие на находище „Седефче”.

Дружеството е в процес на подготовка на изискуемите съгласно нормативните изисквания, документи и процедури за придобиване на концесия за добив от находище Седефче.

Изготвен е Цялостен проект за експлоатация на находище „Седефче” от „Геопроект”, ЕООД, гр. София.

Дружеството е в процедура по оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Процедурата е стартирана с Уведомление за инвестиционно намерение, Задание за Доклад по ОВОС в едно с приложения, Доклад по ОВОС в едно с приложения.

На 23 май 2014 година е получено положително решение на РИОСВ по ОВОС.

Геоложко откритие на находище „Момчил”

Дружеството е в процес на подготовка на изискуемите съгласно нормативните изисквания, документи и процедури за придобиване на концесия за добив от находище Момчил.

Процедурата е стартирана с Уведомление за инвестиционно намерение.

 

Площ “Млечино” е предоставена, съгласно Разрешение № 421/ 14.04.2005 година и Договор с Министерство на околната среда и водите за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площ „Млечино” – общини Кърджали и Ардино.

Проведените обеми от геолого-проучвателни работи позволиха внасянето и защитаването в МИЕТ на геоложки доклади с изчисляване на запасите и ресурсите от златни руди, в резултат на което бяха регистрирани:

Геоложко откритие № 0009 от 03.05.2012 година на находище” Китница”

Дружеството е в процес на подготовка на изискуемите съгласно нормативните изисквания, документи и процедури за придобиване на концесия за добив от находище „Китница”.

Процедурата е стартирана с Уведомление за инвестиционно намерение.

Геоложко откритие № 0010 от 10.08.2012 година на находище „Надежда”.

Дружеството е в процес на подготовка на изискуемите съгласно нормативните изисквания, документи и процедури за придобиване на концесия за добив от находище „Надежда”.

Процедурата е стартирана с Уведомление за инвестиционно намерение.