Новини

Обява за среща за обществено обсъждане

August 30, 2021 - 9:58 am

„ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД, Град Кърджали 6600, ул. „Републиканска” №83

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:
“Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище „Китница“ ”, община Ардино
Общественото обсъждане ще се проведе на дистанционно, в електронна среда, в реално време на 07.10.2021 г. от 14:00 ч. посредством интернет платформата Teams.
Желаещите участие в общественото обсъждане следва да изпратят заявка за участие най- късно до 16.30 часа на 04.10.2021г. на електронен адрес v.ilieva@gorubso.bg, като посочат 1. име, 2. електронна поща. След получаване на покана от наша страна, участниците чрез изпратения им линк следва да да инсталират на мобилните си устройства – компютър, смарт телефон или таблет платформата Teams и се включат в обсъждането в обявения час.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в административните сградите на: община Ардино, кметства с. Долно Прахово, с. Боровица, с. Дедино, с. Чернигово, с. Търна и с. Китница, РИОСВ Смолян и „Горубсо-Кърджали” АД, гр. Кърджали.
Докладът за оценка на съвместимостта на ИП – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://smolyan.riosv.com/upload/_documents/DOS%20Jul%202021+.pdf

Писмени становища могат да се предоставят на адрес: гр. Кърджали 6600, ул. „Републиканска“ №83 (място, посочено от възложителя), на срещите за обществено обсъждане или на електронен адрес v.ilieva@gorubso.bg .

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
инж. Венета Илиева
Длъжност: Ръководител отдел опазване на околната среда
Телефон, факс, електронна поща: +359/361/67 200; 67 209; v.ilieva@gorubso.bg